Site Rest van Nederland » De eerste klokkenluider in het gouvernement is ontslagen. (2005)


De eerste klokkenluider in het gouvernement is ontslagen. (2005)

Gedeputeerde Math Vestjens (Verkeer en Waterstaat, VVD) heeft de bestuurlijke integriteit niet geschonden, en zijn gedrag ten opzichte van zijn ambtenaren mag niet worden betiteld als intimidatie. Dat was in november 2005 de conclusie van oud-topambtenaar Pont, die een klacht over Vestjens (die inmiddels met pensoen is) onderzocht.Gedeputeerde Math Vestjens (Verkeer en Waterstaat, VVD) heeft de bestuurlijke integriteit niet geschonden, en zijn gedrag ten opzichte van zijn ambtenaren mag niet worden betiteld als intimidatie. Dat was in november 2005 de conclusie van oud-topambtenaar Pont, die een klacht over Vestjens onderzocht.

De affaire begon in 2004 toen een beleidsambtenaar een klacht indiende tegen de gedeputeerde. Volgens de ambtenaar had Vestjens het vervoersbedrijf Hermes bevoordeeld, vooruitlopend op de komende aanbesteding van het busvervoer in Limburg. Hermes is voor 75 procent eigendom van de Connexxion Groep. De overige 25 procent is in handen van de provincie Limburg en enkele Limburgse gemeenten.

Volgens de ambtenaar zou de gedeputeerde zich ook schuldig hebben gemaakt aan intimidatie tegenover ambtenaren. Het was de eerste keer dat de landelijke klokkenluidersregeling `melding misstand provincies' in Limburg werd toegepast en, zo blijkt uit deze affaire, waarschijnlijk ook meteen de laatste keer. Het resultaat was dat het ingestelde onderzoek, dat kritisch zou kunnen uitpakken voor de gedeputeerde, werd stopgezet en Pont aan het werk ging.

In zijn light-versie van het aanvankelijke onderzoek werd de gedeputeerde vrijgepleit. De klokkenluider, die klacht had ingediend, werd door de provincie op straat gezet. Per 1 januari 2005 was al de secretaris/algemeen directeur, mevrouw L. Brans, die opdracht tot het diepgaand onderzoek had gegeven, vertrokken. Officieel heette het dat ze haar functie ter beschikking gesteld had. Het clusterhoofd van de klagende ambtenaar kreeg een andere baan en zijn afdelingshoofd moest zijn baan ruilen met een collega vanwege problemen met de gedeputeerde.

Toen de ambtenaar eind 2004 tot de slotsom kwam dat Vestjens iets had gedaan wat niet mocht, wilde hij hierover de leden van Provinciale Staten informeren. De ambtenaar kreeg echter prompt een spreekverbod. Over dat spreekverbod en over het volgens hem intimiderende optreden van Vestjens diende hij een klacht in.

,,Ten gevolge van persoonlijk initiatief van de heer Vestjens '' is Hermes ,,inhoudelijk in grote mate betrokken geweest bij het opstellen van de provinciale OV-visie'', aldus de vertrouwenspersoon (door de ambtenaar ingeschakeld) in een brief aan de provincie. ,,Hermes is echter een van de vervoersbedrijven die in een later stadium als een van de marktpartijen zal meedingen bij de aanbesteding.''

Met zijn handelwijze handelde Vestjens mogelijk in strijd met de gedragscode voor provinciaal bestuurders. Die bevat de kernbegrippen onafhankelijkheid, openheid en zorgvuldigheid. Vestjens werd ook een gebrek aan openheid verweten tegen de ambtenaren. Daarbij maakt hij zich schuldig aan ,,ongewenste omgangsvormen, meer specifiek intimiderend gedrag'', aldus de vertrouwenspersoon in de brief. Tussen Vestjens en een deel van de ambtenaren zou ,,reeds langere tijd'' geen sprake meer zijn van ,,een vruchtbare samenwerking.''

Het provinciebestuur vroeg daarop bureau 4iTrust om een onderzoek. Bronnen rond het onderzoek bevestigden tegen NRC Handelsblad dat ambtenaren, die gehoord zijn door 4iTrust, de lezing van de klagende ambtenaar onderschreven. Het zag er allemaal dreigend uit voor gedeputeerde Vestjens, maar in augustus 2005 verzocht gouverneur Frissen 4iTrust zijn onderzoek te staken. Het onderzoek zou ,,pas met Kerstmis'' zijn afgerond en werd bovendien véél te duur. De provincie huurde Pont in. De betrokken ambtenaar weigerde medewerking aan het afgeslankte onderzoek. Pont pleitte Vestjens vrij. Tegen de klokkenluider loopt een ontslagprocedure.

Het totale onderzoek, inclusief de klus van Pont, kostte meer dan vier euroton. Een onverantwoord bedrag, meende gouverneur Frissen. Hij was dan ook van oordeel dat de nieuwe misstandenregeling meteen al aan een aanpassing toe is.


Deze website is mede mogelijk gemaakt door Content People